گز کرمانی

گز 42 درصد ممتاز پسته - لقمه ای
گز کرمانی 18 درصد بادام - لقمه ای
گز کرمانی 18 درصد مغز پسته - لقمه ای
گز کرمانی 28 درصد بادام - آردی
گز کرمانی 28 درصد مغز بادام - لقمه ای
گز کرمانی 28 درصد پسته - آردی
گز کرمانی 28 درصد پسته - لقمه ای
گز کرمانی 28 درصد پسته بادام - لقمه ای
گز کرمانی 28 درصد پسته و بادام - آردی
گز کرمانی 38 درصد مغز پسته زعفرانی - لقمه ای
گز کرمانی 38 درصد مغز پسته مخصوص - لقمه ای
گز کرمانی فوق ویژه 42 درصد مغز پسته آردی
نمایش 1 تا 12 از 13 (2 صفحه)